Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er ”Det fynske sangselskab”. Foreningens hjemsted er Odense. Foreningens adresse er formandens adresse.

§ 2. ”Det fynske sangselskab” har til formål, gennem koncerter og lignende, at fremme den vokale kammermusik, dansk såvel som udenlandsk.

§ 3. Som medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens formål. Foreningens medlemmer har gratis adgang til ordinære koncerter.

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.
Indkaldelse sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse indeholdende dagsorden til alle medlemmer. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 5. På generalforsamlingen vælges for 2 år medlemmer til bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig ved 1. bestyrelsesmøde. ( Formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.) Desuden vælges for 1. år 2 suppleanter og en revisor.
På generalforsamlingen er skiftevis 3 og 2 medlemmer på valg; genvalg er muligt.

§ 6. Medlemmernes årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Fastsættelse af næste års kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal, på skrift, være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen, for at kunne behandles.
  8. Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer, eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Begæring herom ledsages af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 9. Foreningens aktiviteter fastlægges på bestyrelsens møder. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Formanden indkalder til møder efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære møde afholdt med 14 dages varsel. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 10. Foreningens regnskabsår regnes fra 1.januar til 31. december.

§ 11. Ved foreningens ophør, der kun kan ske ved en ekstraordinær generalforsamling, anvendes evt. kassebeholdning til afholdelse af afslutningskoncert.

Vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling d. 22.april 2007

Yvonne Schouenborg, formand